U Gradskoj upravi za privredu obavljaju se poslovi iz oblasti:

PRIVREDE I TURIZMA

 • analizira mera tekuće i razvojne ekonomske politike i njihov uticaj na industriju, zanatstvo, privatno preduzetništvo, trgovinu i snadbevenost tržišta na teritoriji Grada;
 • prikupljanje i obradu podataka za izradu planova, programa i projekata lokalnog ekonomskog razvoja;
 • pripremanje predloga mišljenja o privatizaciji preduzeća, kao i praćenje sprovođenja procesa privatizacije na teritoriji Grada;
 • stara se o razvoju i unapređenju ugostiteljstva, zanatstva i trgovine, uređivanje radnog vremena ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, mesta na kojima se mogu obavljati određene delatnosti i drugih uslova za njihov rad i poslovanje;
 • prikuplja i obrađuje podataka za izradu planova, programa i projekta razvoja turizma;
 • propisuje program polaganja i način polaganja stručnog ispita za turističke vodiče Grada;
 • vođenje evidencije turističkih vodiča Grada;
 • određivanje oblika i sadržine legitimacije i oznake turističkih vodiča Grada;
 • vršenje nadzora nad organizacijom u oblasti turizma čiji je osnivač Grad;
 • predlaže visinu boravišne takse, kao i korišćenja budžetskih sredstava prikupljenih od boravišne takse;
 • prati sprovođenje godišnjeg programa rada Turističke organizacije Grada Novog Sada; - kategorizaciju seoskog turističkog domaćinstva i objekata u domaćoj radinosti (kuća, apartman i soba);

POLJOPRIVREDE

 

 • prati stanje i predlaže mera za unapređenje poljoprivrednog zemljišta, šuma i voda, biljnog i životinjskog sveta i vodoprivrede;
 • izrađuje Godišnji programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta i staranje o njegovom sprovođenju;
 • utvrđuje mere podruške za sprovođenje poljoprivredne politike za područje Grada;
 • izrada programa podrške za sprovođenje poljoprivredne politike;
 • staranje o korišćenju pašnjaka i odlučivanje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
 • određivanje erozivnih područja i učestvovanje u pripremi protiv erozivnih mera;
 • utvrđivanje vodoprivrednih uslova i izdavanje vodoprivredne saglasnosti i vodoprivredne dozvole za objekte od značaja za Grad;
 • utvrđivanje visine naknade za promenu namene poljoprivrednog zemljišta;
 • organizovanje zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda i zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu;
 • podsticanje i pomoć razvoju zadrugarstva;

 

PREDUZETNIŠTVA I ZAPOŠLJAVANJA

 

 • prati stanje u oblasti politike zapošljavanja, unapređenja i sprovođenja mera za potsticanje zaposlenosti;
 • izrađuje Akcioni plana zapošljavanja Grada;
 • utvrđuje delatnosti i kriterijume za sprovođenje javnih radova od interesa za Grad;
 • obavlja stručne i administrativno tehničke poslove za potrebe Saveta za zapošljavanje Grada Novog Sada i Socijalno-ekonomskog saveta Grada Novog Sada;
 • izdavanje uverenja o podacima iz službene evidencije – registra radnje.

U Gradskoj upravi obavljaju se i poslovi finansijske službe i poslovi kontrole u skladu sa propisima o budžetskom sistemu.

Gradska uprava donosi finansijski plan i plan javnih nabavki Gradske uprave i donosi odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki za namene za koje su sredstva obezbeđena u budžetu, odnosno u finansijskom planu u skladu sa aktima Skupštine Grada i Gradskog veća. Gradska uprava je odgovorna za realizaciju javnih nabavki u okviru svoje nadležnosti. Postupke javnih nabavki sprovodi Sektor za javne nabavke. Gradska uprava može za sprovođenje postupka javnih nabavki da ovlasti javno preduzeće ili drugog naručioca, uz prethodnu saglasnost Gradonačelnika, odnosno Gradskog veća, ili kada je to predviđeno aktom Skupštine Grada, Gradskog veća i Gradonačelnika.

U Gradskoj upravi obavljaju se i drugi poslovi iz izvornog delokruga Gradske uprave, kao i određeni poslovi koje Republika, odnosno Pokrajina povere Gradu.

U Gradskoj upravi za privredu se rešavaju zahtevi za:

 • kategorizaciji objekata u domaćoj radinosti (kuća, apartman i soba) i seoskog turističkog domaćinstva;
 • promenu namene korišćenja obradivog poljoprivrednog zemljišta;
 • izdavanju uverenja o vođenju radnji.

Gradska uprava za privredu
Rumenačka 110a
telefon: 021/6614-085, 6624-282

v.d. načelnika Gradske uprave za privredu - Saša Bilinović
e-pošta: [email protected].

v.d. zamenika načelnika Gradske uprave za privredu – Slavka Dukić
e-pošta: [email protected]