• Праћење стања и предлагање мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде.
  • Израда годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу.
  • Утврђивање мера подршке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града.
  • Израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике.
  • Старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури.
  • Одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми протиб ерозивних мера.
  • Утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град.
  • Утврђивање висине накнаде за промену намене пољпопривредног земљишта.
  • Организовање заштите од елемнтарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту.
  • Подстицање и помоћ развоја задругарства.