• Анализирање мера текуће и развојне економске политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снабдевеност тржишта на територији Града.
  • Прикупњање и обрада података за израду планова, програма и пројеката локалног економског развоја.
  • Припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења процеса приватизације на територији Града.
  • Старање о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање.
  • Издавање уверења о подацима из службене евиденције – регистра радњи.