• Праћење стања у области политике запошљавања, унапређење и спровођење мера за подстицање запослености.
  • Израда Акционог плана запошљавања Града.
  • Утврђивање делатности и критеријума за спровођење јавних радова од интереса за Град.
  • Обављање стручних и административно-техничких послова за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и социјално-економског савета Града Новог Сада.