– Праћење стања у области политике приватног предузетништва и спровођење мера за подстицање развоја приватног предузетништва кроз праћење распоређивања подстицајних и других средстава на остваривање одрживог економског раста у области привреде Града;

– Израда Програма подршке за унапређење и побољшање услова пословања микро и малих предузећа и предузетника Града и обављање стручних послова за потребе Савета за подршку малим и средњим предузећима и предузетницима на територији Града ;

– Праћење и учествовање у припреми прописа, општих аката и стратешких докумената из области предузетништва и локално-економског развоја, као и праћење и анализирање владиних мера текуће и развојне политике и њихов утицај на економски и привредни развој Града ;

– Припрема и праћење реализације јавних конкурса за доделу средстава из буџета Града за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма из области привреде од јавног интереса за Град која реализују удружења, као и других конкурса који су од значаја за привреду Града, а који се финансирају из буџетских средстава;