У Градској управи за привреду обављају се послови из области:

ПРИВРЕДЕ И ТУРИЗМА

 • анализира мера текуће и развојне економске политике и њихов утицај на индустрију, занатство, приватно предузетништво, трговину и снадбевеност тржишта на територији Града;
 • прикупљање и обраду података за израду планова, програма и пројеката локалног економског развоја;
 • припремање предлога мишљења о приватизацији предузећа, као и праћење спровођења процеса приватизације на територији Града;
 • стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређивање радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности и других услова за њихов рад и пословање;
 • прикупља и обрађује података за израду планова, програма и пројекта развоја туризма;
 • прописује програм полагања и начин полагања стручног испита за туристичке водиче Града;
 • вођење евиденције туристичких водича Града;
 • одређивање облика и садржине легитимације и ознаке туристичких водича Града;
 • вршење надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град;
 • предлаже висину боравишне таксе, као и коришћења буџетских средстава прикупљених од боравишне таксе;
 • прати спровођење годишњег програма рада Туристичке организације Града Новог Сада; - категоризацију сеоског туристичког домаћинства и објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба);

ПОЉОПРИВРЕДЕ

 

 • прати стање и предлаже мера за унапређење пољопривредног земљишта, шума и вода, биљног и животињског света и водопривреде;
 • израђује Годишњи програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и старање о његовом спровођењу;
 • утврђује мере подрушке за спровођење пољопривредне политике за подручје Града;
 • израда програма подршке за спровођење пољопривредне политике;
 • старање о коришћењу пашњака и одлучивање о привођењу пашњака другој култури;
 • одређивање ерозивних подручја и учествовање у припреми против ерозивних мера;
 • утврђивање водопривредних услова и издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте од значаја за Град;
 • утврђивање висине накнаде за промену намене пољопривредног земљишта;
 • организовање заштите од елементарних и других већих непогода и заштите од пожара на пољопривредном земљишту;
 • подстицање и помоћ развоју задругарства;

 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА И ЗАПОШЉАВАЊА

 

 • прати стање у области политике запошљавања, унапређењa и спровођењa мера за потстицање запослености;
 • израђује Акциони плана запошљавања Града;
 • утврђује делатности и критеријуме за спровођење јавних радова од интереса за Град;
 • обавља стручне и административно техничке послове за потребе Савета за запошљавање Града Новог Сада и Социјално-економског савета Града Новог Сада;
 • издавање уверења о подацима из службене евиденције – регистра радње.

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са прописима о буџетском систему.

Градска управа доноси финансијски план и план јавних набавки Градске управе и доноси одлуке о покретању поступака јавних набавки за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа. Градска управа је одговорна за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. Градска управа може за спровођење поступка јавних набавки да овласти јавно предузеће или другог наручиоца, уз претходну сагласност Градоначелника, односно Градског већа, или када је то предвиђено актом Скупштине Града, Градског већа и Градоначелника.

У Градској управи обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду.

У Градској управи за привреду се решавају захтеви за:

 • категоризацији објеката у домаћој радиности (кућа, апартман и соба) и сеоског туристичког домаћинства;
 • промену намене коришћења обрадивог пољопривредног земљишта;
 • издавању уверења о вођењу радњи.

Градска управа за привреду
Руменачка 110а
телефон: 021/6614-085, 6624-282