Пољопривреда и водопривреда

Упутство са обрасцима за издавање водних аката и таксе на захтев

Захтев за издавање водне дозволе - образац О-6

Захтев за издавање водне сагласности - образац О-3

Захтев за издавање водних услова - образац О-1

Захтев за промену намене пољопривредног земљиста - образац О-4

Прoгрam пoдршкe зa спрoвoђeњe пoљoприврeднe пoлиtикe и пoлиtикe рурaлнoг рaзвoja нa teриtoриjи грaдa нoвoг сaдa зa 2017. гoдину

Oбразац захтева за издавање потврде за остваривање права на подстицаје за пољопривредна газдинства

Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа 2013-14

Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа 2014-15

Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа 2015-16

Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа 2016-17

Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини без правног основа 2017-18

Образац-ЗАХТЕВ ЗА ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ