На основу члана 52. тачка 23. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст („Службени лист Града Новог Сада“, брoj 43/08), на предлог Градоначелникa Града Новог Сада, Градско веће Града Новог Сада на 70. седници од 13.03.2017. године, доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА – ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД

 

Члан 1.

Овим правилником уређују се услови и критеријуми за остваривања права на доделу средстава-дотацијa из буџета Града Новог Сада (у даљем тексту: дотације) недобитним организацијама за реализацију програма манифестација и догађаја (у даљем тескту: програм) из области привреде од значаја за Град Нови Сад (у даљем тексту: Град).

Члан 2.

Средства из члана 1. овог правилника обезбеђују се у буџету Града Новог Сада у разделу 08 – Градска управа за привреду.

Члан 3.

Додела средстава из члана 2. овог правилника врши се путем јавног конкурса, који се расписује најмање једном годишње.
Право учешћa на јавном конкурсу имају добровољне и невладине недобитне организације засноване (у даљем тескту: недобитне организације) на слободи удруживања више физичких или правних лица, основане ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља и интереса, који нису забрањени Уставом или законом и уписане у регистар надлежног органа у складу са законом.
Средствима обезбеђеним у буџету Града Новог Сада за реализацију програма не може се финансирати куповина опреме за рад, режијски трошкови и други слични трошкови за редован рад недобитних организација.

Члан 4.

Недобитне организације – учесници на конкурсу могу да конкуришу за средства уз обавезно достављање оверене и потписане изјаве о висини учешћа сопствених средстава, односно висини учешћа других донатора/суфинансијера за реализацију програма који се траже по конкурсу.
Недобитне организације могу на јавном конкурсу да учествују са више програма, с тим што им се на том конкурсу могу доделити средства за реализацију највише два програма.

Члан 5.

Пријава на јавни конкурс сaдржи следеће:
• Оверен и потписан образац пријаве – Образац 1. (потписан од стране овлашћеног лица за заступање и оверен печатом организације).
Садржи податке о учеснику на конкурсу, као и о предметном програму у складу са овим правилником.
• Оверен и потписан образац буџета – Образац 2. (потписан од стране овлашћеног лица за заступање и оверен печатом организације).
Садржи податке о буџету програма, по ставкама са износима у динарима, као и изворима финансирања потребним за реaлизацију програма.
• Оверену и потписану Изјаву подносиоца пријаве да су обезбеђена сопствена средства, односно средства од стране осталих донатора/суфинансијера за реализацију програма која се траже по конкурсу – Прилог 1. (потписан од стране овлашћеног лица за заступање и оверен печатом организације);
• Оверену и потписану Изјаву подносиоца пријаве да су сви подаци у Образац 1. и 2. и Прилогу 1. истинити – Прилог 2. (потписан од стране овлашћеног лица за заступање и оверен печатом организације).

Пријава се подноси у року који не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања јавног конкурса.

Члан 6.

Градска управа за привреду (у даљем тексту: Управа) расписује јавни конкурс за доделу средстава – дотација за реализацију програма из члана 3. став 1. овог правилника уз сагласност Градоначелника Града Новог Сада.

Члан 7.

Јавни конкурс из члана 3. став 1. овог правилника објављује се на интернет презентацији Града Новог Сада и Управе.

Члан 8.

Јавни конкурс нарочито садржи:
• услове које недобитне организације морају да испуне као учесници у јавном конкурсу;
• рок и начин доствљања предлога програма;
• начин пријављивања на јавни конкурс;
• обрасце и прилоге из члана 5. став 1. овог правилника;
• мерила и критеријуме за доделу средстава;
• документацију коју је потребно приложити уз прајаву на јавни конкурс;
• рок за доношење одлуке о додели средстава за одабране програме;
• начин објављивања одлуке о избору програма.

Члан 9.

Јавни конкурс спроводи комисија коју, на предлог начелника Управе, образује и именује Градоначелник Града Новог Сада (у даљем тексту: Комисија).
Састав, број чланова, као и друга питања од значаја за рад Комисије утврђује се за сваки јавни конкурс.

Члан 10.

Комисија има задатак:
• да испита благовременост и уредност поднетих пријава;
• да прегледа и оцени све предлоге програма пријављених на јавни конкурс;
• да утврди листу вредновања и рангирања пријављених програма;
• да сачини записник са предлогом одлуке о избору програма и износом средстава – дотације.

Члан 11.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања, са предлогом одобрених средстава пријављених програма у року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење пријава узимајући у обзир следеће критеријуме:
• референце програма: дужина трајања програма са описом активности током реализације програма, индикатори (квантитативни и/или квалитативни), број лица који је потребан за извођење програм, могућност развоја програма;
• циљеви који се постижу: задовољавањe јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи;
• да су раније коришћена средства (сопствени приходи, буџета Републике Србије, АПВ, локалне самоуправе, фондови Европске уније, поклони, донације, легати, кредити и друго) успешно реализована и да су наменски утрошена;
• оперативни, технички и кадровски капацитет: структура, стручност, искуство програмског тима у складу са потребама програма и поседовање техничког капацитета за реализацију програма.

Листа из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији Града Новог Сада и Управе.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању листе из става 1. овог члна, у року од три дана од дана њеног објављивања.
На листу из става 1. овог члана учесници конкурса имају право приговора у року од три дана од дана њеног објављивања.
Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 7 дана од дана његовог пријема.

Члан 12.

Извештај о спроведеном поступку јавног конкурса са записником и предлогом листе из члана 11. став 1. овог правилника, Комисија доставља Градоначелнику Града Новог Сада у року од 15 дана од дана њеног утврђивања.
Градоначелник Града Новог Сада даје сагласност на листу из члана 11. став 1. овог правилника.

Члан 13.

Средства која се, у складу са овим правилником, одобре за реализацију програма јесу наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног програма у складу са уговором који се закључује између Управе и недобитне организације.
Уговором се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна, а нарочито: утврђен предмет програма, рок у коме се реализује, конкретне обавезе уговорних страна, износ средстава и начин обезбеђења и преноса средстава.

Члан 14.

Управа прати реализацију и врши контролу програма.
Ако се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава Управа је дужна да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а недобитна организације је дужна да средства врати са законском каматом.

Члан 15.

Недобитна организација је дужна да Управи поднесе извештај о утрошку средстава у складу са буџетом, који је саставни део програма са свом потребном документацијом (уговори, фактуре, изводи из банке), у року од 30 дана од дана реализације програма, у писаној форми.

Члан 16.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација из области привреде од значаја за Град Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“ број 7/2010).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Новог Сада“.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број:
Дана:
Нови Сад

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић