ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ ОБЈАВИЛА ЈАВНЕ ПОЗИВЕ

са Нема коментара

Град Нови Сад је објавио три јавна позива – Jавни позив за организовање јавних радова од интереса за Град Нови Сад, Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада као и Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији Града Новог Сада у 2020. години.

Све три мере из Акционог плана запошљавања реализоваће се у 2020. години, а Град Нови Сад је за поменуте мере издвојио нешто више од 117 милиона динара.

Јавни радови од интереса за Град Нови Сад, као мера активне политике запошљавања организују се у циљу подстицања запошљавања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривањa одређеног друштвеног интереса. Јавни радови трају најдуже пет месеци, у складу са расположивим финансијским средствима. Пре укључивања у програм Национална служба за запошљавање врши проверу испуњености законских и услова овог јавног позива за незапослено лице.

Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци, за период до 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког односно другог стручног испита. Средства за реализацију програма приправника користе се за накнаду трошкова зараде приправника у месечном износу од 52.000,00 динара за стручно оспособљавање 80 приправника са високом стручном спремом, за период до 12 месеци.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа. Програм стручне праксе се финансира од 6 до12 месеци за укупно 120 незапослених лица, и то за 100 лица са завршеним високим образовањем и за 20 лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме.

Пријаве за организовање и спровођење јавног рада, као и за стручно оспособљавање приправника могу се преузети на сајту Града www.novisad.rs и сајту Градске управе за привреду www.privredans.com или у Градској управи за привреду, Руменачка бр. 110а, приземље, канцеларија број 10.
Пријаве са комплетном документацијом подносе се у два примерка путем поште или лично Градској управи за привреду, Руменачка бр. 110а, канцеларијa број 10, до 29. маја 2020. године. Све потребне информације могу се добити у Градској управи за привреду телефоном на бројеве: 021/452-414, 6614-085 и 6624-282.

Захтев за учешће у програму стручне праксе, подноси се Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад, Улица Алберта Томе бр. 2, на прописаном обрасцу и са траженом документацијом путем поште или на мејл адресу [email protected]. Образац захтева се може преузети са сајта Града Новог Сада www.novisad.rs и сајта Градске управе за привреду www.privredans.com или добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад. Јавни позив је отворен до 29. маја 2020. године. Све потребне информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање – Филијала Нови Сад телефоном на бројеве: 021/4885555, 4885557, 4885593 и 4885544.