ОТВОРЕН САЈАМ „НАУКА ЗА ПРИВРЕДУ“

са Нема коментара

Дводневна сајамска манифестација „Наука за привреду“, која се по први пут организује ове године, уз подршку и сарадњу Покрајинске владе, „Новосадског сајма“ и Привредне коморе Војводине, отворена је на Новосадском сајму.

Поред члана Градског већа за привреду Милорада Радојевића, отварању сајма присуствовали су и потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић, покрајински секретар за високо образовање и научноистраживачку делатност др Зоран Милошевић, покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство мр Вук Радојевић, као и генерални директор „Новосадског сајма“ Слободан Цветковић.

– Чвршћa пoвeзaнoст нaукe и приврeдe jeдaн је oд глaвних прeдуслoвa зa рaзвoj инoвaциja и њихoву примeну у приврeди и индустриjи, a сaмим тим и зa eкoнoмски рaст и oтвaрaњe нoвих рaдних мeстa. Бeз примeнe нaукe ниje мoгућe oдгoвoрити зaхтeвимa сaврeмeнoг тржиштa кoje сe мeњa, нe из дaнa у дaн, нeгo из минутa у минут, а тeхнoлoгиje кoje сe нaмeћу зaхтeвajу пeрмaнeнтну eдукaциjу и примeну знaњa у свим прoцeсимa. Дoбрo je штo прeтхoдних неколико гoдинa oтвaрaмo фaбрикe пo Србиjи, и штo je нeзaпoслeнoст дрaстичнo смaњeнa. Aли oнo штo нaс oчeкуje je пeриoд у кojeм мoрaмo нaћи нoвe извoрe рaстa. To jeсу инoвaциje, aли тaквe инoвaциje кoje ћe гeнeрисaти рaст. Држaвa Србиja, Пoкрajинa и лoкaлнe сaмoупрaвe, у oвoм случajу Грaд Нoви Сaд мнoгo улaжу у oбрaзoвaњe, a и чинe свe, дa кoмуникaциja измeђу нaукe и приврeдe будe штo бoљa – истакао је Милорад Радојевић.

Приликом отварања сајма, потпредседник Покрајинске владе и председник организационог одбора манифестације Ђорђе Милићевић рекао је да је влада иницирала увођење те сајамске манифестације као корак ка чвршћем повезивању науке и привреде у циљу бржег економског развоја.

– Циљ овог сајма је повезивање научних институција и организација са фирмама и компанијама, примена научних знања и пројеката у привреди и тачан увид у реалне потребе тржишта. Верујемо да без примене науке, нових научних и технолошких достигнућа не можемо остваривати у будућим годинама велике стопе раста бруто друштвеног производа. Без тих механизама не можемо смањивати стопу незапослености, а чињеница је да имамо добре трендове, и у Србији, и у Војводини, како кроз стопе раста бруто производа који се остварују претходних неколико година, тако и кроз смањење броја незапослених и кроз укупну консолидацију наше економије. Сада је потребан додатни импулс за значајан раст економије, који ћемо добити кроз повезивање науке и привреде, кроз иновације и примену нових технологија у свим видовима економије – рекао је Ђорђе Милићевић.

Врата „Новосадског сајма“ биће отворена 4. и 5. децембра од 10 до 17 сати, а улаз за све заинтересоване посетиоце је бесплатан.

Нови Сад, 4. децембар 2017. године