Објављени јавни позиви за програм приправника и програм стручне праксе

са Нема коментара

Град Нови Сад је објавио два јавна позива – Јавни позив за реализацију програма стручне праксе и Јавни позив за стручно оспособљавање приправника на територији Града Новог Сада у 2017. години.

Програм приправника подразумева стручно оспособљавање незапослених лица за самосталан рад у струци, за период од 12 месеци и стицање услова за полагање приправничког односно другог стручног испита. Средства за реализацију поменутог програма користе се за накнаду трошкова зараде приправника, у месечном износу од 39.000,00 динара за стручно оспособљавање 80 приправника са високим образовањем, за период од 12 месеци, а средства су издвојена у укупном износу од 37.440.000,00 динара.

Програм стручне праксе финансира се од 6 до 12 месеци за укупно 119 незапослених лица и то за 99 лица са завршеним високим образовањем (најмање четири године факултета или мастер) и 20 лица са завршеним вишим или трогодишњим високим образовањем. Град финансира новчану помоћ незапосленим лицима на стручној пракси у месечном износу од 18.000,00 динара за лица са вишим односно високим трогодишњим образовањем и новчану помоћ у месечном износу од 20.000,00 динара за лица са завршеном високом стручном спремом, као и трошкове полагања стручног испита након завршетка стручног оспособљавања у износу од 10.000,00 динара по незапосленом лицу. За реализацију наведене мере средства су обезбеђена у буџету Града за 2017. годину у износу од 30.234.000,00 динара.

Јавни позиви за програм приправника и програм стручне праксе су отворени до 10. мaртa 2017. године, а више информација заинтересовани послодавци са територије Града Новог Сада могу добити у Градској управи за привреду, Руменачка бр. 110 а, телефоном на бројеве 452-414, 6614-085 и 66-24-282, као и на сајту Града Новог Сада www.novisad.rs у секцији Актуелни документи.